Z dumą informujemy iż w dniach 1-12 grudnia 2008 r. iż Polska będzie organizatorem 14-ej Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu UNFCCC (COP14) wraz z czwartą sesją Stron Protokołu z Kioto (COP/MOP4). A całość odbędzie się...w Poznaniu!poznan-2008.jpg

Podczas odbywającego się w Poznaniu spotkania, Minister Środowiska Polski obejmie, na okres jednego roku, funkcję Prezydenta Konferencji Stron. Polska otrzymała zgodę na organizację sesji, m.in. dzięki temu, iż nasz kraj jest liderem w zakresie redukcji emisji CO 2. Zostaliśmy docenieni również za wkład w propagowanie zagadnień dotyczących zmian klimatu. Realizacja zobowiązań Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i ratyfikacja Protokołu z Kioto, są traktowane przez społeczność międzynarodową, jako miara zaangażowania się krajów, m.in. Polski, w realizację globalnej polityki zrównoważonego rozwoju, w tym - w politykę łagodzenia zmian klimatycznych. Sprawom dotyczącym adaptacji do zmian klimatu i opóźniania zmian klimatu, nadaje się wysoki priorytet na forum Konwencji w sprawie zmian klimatu, uznając je za kluczowe problemy globalne, którym będą musiały sprostać wszystkie kraje. Jednakże ciężar działań leży przede wszystkim po stronie krajów rozwiniętych z Załącznika I do Konwencji. Polska zwraca uwagę nie tylko na działania na rzecz opóźniania zmian klimatu, ale także na zbyt mało docenianą rolę lasów, leśnictwa, zrównoważonej gospodarki leśnej i ochronę gleb w globalnym obiegu węgla, pochłanianiu CO2 i opóźnianiu zmian klimatu. Z tego też względu chce nadać roli lasów i leśnictwu, większą rangę w przyszłym okresie zobowiązań. Leśnictwo, w międzynarodowym handlu emisjami, jest efektywnym instrumentem urynkowienia ekologicznej i środowiskowej funkcji lasu, a tym samym, wspierającego finansowo wdrażanie zasad wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Zdaniem Polski przyczyni się to do powstrzymania procesu wylesień, zwiększania zdolności adaptacyjnych w krajach najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia oraz odwrócenia negatywnego trendu spadku różnorodności biologicznej. Zgodnie z polityką UE, Polska jest w procesie łącznego traktowania spraw zmian klimatu, energii i zrównoważonego rozwoju oraz stopniowego przestawiania gospodarki na niskoemisyjną. Działania na rzecz ochrony klimatu nie tylko ograniczają emisję gazów cieplarnianych, ale także prowadzą do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dużą rolę w działaniach na rzecz opóźniania zmian klimatu, może pełnić zmiana dotychczasowych wzorców konsumpcji i produkcji. Rząd nadaje duże znaczenie edukacji ekologicznej w tym zakresie. za: kaiser