Podstawowe informacje dla przygotowania oceny zagrożenia wybuchem i opracowania ważnego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Jeżeli w obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska pracy może dojść do wystąpienia atmosfery wybuchowej, czyli powstania mieszanki tlenu z łatwopalnymi substancjami: gazami, cieczami, pyłami lub oparami, przedsiębiorstwo powinno opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Taki dokument opracowywany jest w oparciu o ocenę zagrożenia wybuchem i jest dokumentem indywidualnym, dostosowanym do charakteru produkcji, charakterystyki obiektu czy rodzaju materiałów wykorzystywanych w pracy, w danym przedsiębiorstwie. Do przygotowania prawnie wiążącego dokument zabezpieczenia przed wybuchem potrzebne jest zatem dogłębne poznanie charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Podstawowe informacje, jakich potrzebować będzie firma, która zajmie się przygotowaniem oceny zagrożenia wybuchem i później przygotowaniem dokumentu określającego poziom zabezpieczeń przed taką sytuacją to m.in. czy w firmie istnieje udokumentowana klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem ? jeśli takiej dokumentacji jeszcze nie ma, koszt wykonania oceny i dokumentu znacznie wzrasta, czy w firmie zostały wdrożone określone procedury lub rozwiązania techniczne, które wpływają na ograniczenie ryzyka wybuchu, ilu pracowników zatrudnia firma, ilu z nich pracuje w strefach zagrożonych wybuchem, czy istnieje wykaz i jaka jest ilość stosowanych substancji łatwopalnych, a także wiele innych informacji, które pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia wybuchu oraz wskazać te elementy, jakie można poprawić, by skutecznie ograniczyć ryzyko wybuchu oraz zminimalizować ewentualne skutki wystąpienia takiego niepożądanego zdarzenia. Oczywiście aby dokument zabezpieczenia przed wybuchem był dokumentem rzetelnym, w pełni odpowiadającym sytuacji danego przedsiębiorstwa, firma dokonująca oceny zagrożenia wybuchem i przygotowująca taki dokument powinna dokonać wizji lokalnej. Dzięki temu wnioski zamieszczone w dokumencie będą wiarygodne i rzeczywiście użyteczne, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa działania danego zakładu pracy, w którym może dojść do pojawienia się atmosfery wybuchowej. Warto pamiętać, że obecnie każde przedsiębiorstwo, gdzie może pojawić się takie zagrożenie (tam gdzie pracuje się z substancjami łatwopalnymi) jest zobowiązane, aby przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Bez tego dokumentu takiej firmie grożą poważne konsekwencje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Warto też pamiętać, że tego typu dokument może być przygotowany samodzielnie, przez przedsiębiorcę, jednak w praktyce jego przygotowanie lepiej zlecić profesjonalistom, wtedy ryzyko pojawienie się dodatkowych uwag ze strony kontrolera będzie znikome. Więcej na temat oceny zagrożenia przed wybuchem dowiesz się na stronie: .