e_biznesZużyte opony, złom metalowy, filtry powietrza, akumulatory, płyny hamulcowe, środki smarne czy przepalone żarówki ? to niebezpieczne i zagrażające środowisku odpady, które należy we właściwy sposób zutylizować.

Sytuacja w zakresie postępowania z odpadami powstającymi w związku z eksploatacją pojazdów mechanicznych daleka jest od poprawnej, zwłaszcza odnośnie stosowanych metod ich usuwania i unieszkodliwiania. Pozbywanie się olejów przepracowanych, poprzez wylewanie ich wprost do otoczenia, stanowi wielkie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt. Związki chemiczne, przedostając się do wód, gleb i powietrza, ulegają całkowitej lub częściowej degradacji tworząc niekiedy zanieczyszczenia wtórne, często bardziej toksyczne od pierwotnych. Jedno z największych zagrożeń środowiska naturalnego stanowią substancje ropopochodne. Należą one do zanieczyszczeń antropogenicznych, mimo iż ropa naftowa jest substancją naturalną. Spośród węglowodorów ropopochodnych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz EC (Wspólnota Europejska) jako najbardziej toksyczne i rakotwórcze wymieniają na pierwszym miejscu BTEX. Są to monopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, o,m,p-ksylen. Głównymi drogami wnikania związków organicznych do organizmu ludzkiego są drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz skóra. W zależności od czasu ekspozycji i dawki substancji toksycznej wystąpić mogą dwa rodzaje efektów zdrowotnych: chroniczne (w tym rak), oraz efekty ostre (począwszy od bólu głowy do śmierci włącznie). Względy ekologiczne nakazują więc zbieranie olejów przepracowanych oraz ich kontrolowaną utylizację w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Najbardziej racjonalną formą unieszkodliwiania olejów przepracowanych jest ich przemysłowe zagospodarowanie. Dlatego tak ważne jest aby firmy, których profil związany jest mechaniką samochodową miały świadomą i odpowiedzialną, uregulowaną prawnie gospodarkę odpadami. eko6 Odpowiedzialny biznes polega na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo standardów działania, które mają na celu niwelować oraz ograniczać jego negatywne oddziaływanie na środowisko. W Polsce istnieje kilka tysięcy warsztatów samochodowych, jednak tylko nieliczne z nich prowadzą swój biznes w zgodzie z wymogami prawa ochrony środowiska. W ramach działań proekologicznych każdy nowoczesny warsztat powinien zadbać o zapewnienie właściwej selekcji odpadów, co dalej umożliwi ich odzysk i recykling. - Działania takie polegają na przygotowaniu odpowiednich pojemników na różnego rodzaju odpady oraz ich segregowanie, a także zapewnienie ich odbioru - mówi Adam Niebielecki z sieci warsztatów samochodowych Feu Vert ? Na przykład, nasze warsztaty są wyposażone w separatory służące do oczyszczania ścieków technologicznych, myjki do czyszczenia podzespołów i pojemniki do gromadzenia odpadów olejowych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych w naszych Auto Centrach posiadają szczelną utwardzoną powierzchnię, umożliwiającą zebranie ewentualnych rozlewisk w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady niebezpieczne odbierane są także przez uprawniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia na podstawie właściwej umowy. Odpady inne niż niebezpieczne, ze względu na swoją specyfikę i generalnie niewielkie ilości, w jakich powstają, magazynowane są w obrębie wydzielonego sektora na terenie otwartym, z powierzchnią utwardzoną ? dodaje Niebielecki. Działania proekologiczne często wydają się niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy. Jednak na dłuższą metę, zarówno klienci, jak i sama firma, a także ? w skali makro: całe społeczeństwo, na owych działaniach skorzystają. Korzyści zarówno typu wizerunkowego, jak i - co ważniejsze ? zachowanie stanu środowiska naturalnego ? są ogromne, lecz czasami trudno mierzalne. Firmy powinny rozpatrywać je z punktu widzenia inwestycji, i to inwestycji strategicznych. Autor: Magdalena Strzechmińska Źródło: iThink