15 listopada 2008 roku weszła w życie nowa ustawa, której głównym zadaniem jest dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego w kwestiach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. Na stronie WWF możemy przeczytać m.in., że domagali się oni tych zmian już od 4 lat. Wierzymy, że nowe przepisy pozwolą uniknąć sytuacji konfliktowych wokół planowanych inwestycji w Polsce, np. takiej jaka miała miejsce w związku z planowanym przebiegiem obwodnicy Augustowa przez bagienną dolinę Rospudy ? mówi Marta Majka Wiśniewska, Koordynator Projektu ?Społeczeństwo a decyzje dotyczące środowiska? w WWF Polska. Poza tym, tylko poprzez szczegółowe przestrzeganie prawa unijnego mamy szanse na efektywne wykorzystanie funduszy płynących do naszego kraju z Unii. Do tej pory Polska, ze względu na niepełne dostosowanie prawa do wymogów Unii, borykała się z dużymi problemami jeśli chodzi o wykorzystanie środków pomocowych. Brak lub pobieżne oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy brak konsultacji ze społeczeństwem stwarzały nie tylko zagrożenie utraty środków na realizacje przedsięwzięcia, ale także, a nawet przede wszystkim, rzutowały na stan środowiska naturalnego. Sytuację tę zmienić ma nowa ustawa, którą 28 października podpisał Prezydent: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakłada ona stworzenie nowego urzędu - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Komórka ta, w której kompetencjach znajdą się oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji środowiskowych, ma znacząco usprawnić przebieg procesu inwestycyjnego. Jednocześnie ma ona również zagwarantować, że oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o które podejmowane są decyzje, będą dobrej jakości, co przyczyni się do rzeczywistego stosowania zasady zrównoważonego rozwoju ? uwzględniania w równym stopniu aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Ustawa reguluje ponadto kwestie dotyczące udziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Od wejścia w życie powyższej ustawy mamy do czynienia z odrębnym rozdziałem poświęconym uprawnieniom organizacji ekologicznych, co podkreśla znaczącą rolę, jaką organizacje odgrywają w procesie oceny oddziaływania na środowisko. Największym osiągnięciem w tej dziedzinie jest zagwarantowanie podmiotom społecznym możliwości włączania się w proces podejmowania decyzji na każdym jego etapie. Przyczyni się to z pewnością do efektywniejszego, bo powstającego w gronie wszystkich zainteresowanych, planowania inwestycji. Tylko dzięki rzetelnie przeprowadzonym ocenom oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, konsultacjom planów ze społeczeństwem oraz rzeczywistemu poszanowaniu obszarów chronionych mamy szanse na rozwój gwarantujący godne warunki życia dla nas, jak i naszych dzieci - mówi  Marta Wiśniewska. www.wwf.pl